victim

เรื่องที่คุณคิดว่าเศร้า...จะถูกเล่าใหม่จากมุมมองที่เปลี่ยนไป

#HEARMETOO

scroll

A FILM FOR CHANGE

ผู้หญิงแบบไหนที่คุณเลือกจะเป็น?

คุณอารีวรรณ จตุทอง
อดีตรองนางสาวไทย

เรื่องราวในอดีตของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่จะทำให้คุณมองผู้หญิงในมุมใหม่

อดีตไม่จำเป็นต้องเจ็บปวด เพราะคำว่า “เหยื่อ” ไม่มีอยู่จริง

เลือกฟังเรื่องราวในมุมที่คุณไม่เคยได้ยิน

scene 1 POWER OF SPEAKING OUT
scene 2 POWER OF STRENGTH
scene 3 POWER OF SUPPORT